Хидроизолација на надворешни ѕидови
 ПРОБЛЕМ
Надворешните ѕидови на објекгите, освен задоволителниот естетски изглед, мораат да имаат функција на заштита од влага која се јавува од климатските услови. Проблемите кои потекнуваат од влагата на фасадата, може да бидат од обично одлепување на боја, па се до пукање и отпаѓање на цели парчиња малтер. Правилното решавање на овие проблеми е основен предуслов за долготрајност на објектот.
 4 
  ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА НАДВОРЕШНИ ЅИДОВИ
    Заптивање на поединечни прснатини на малтерот
    Изолација и боење на многу испукан малтер
    Изолација и боење на малтер со излупена боја
    Изолација и боење на трошен малтер
    Изолација и боење на отпаднат малтер
    Изолација и боење на ѕидови од природен камен

Хидроизолација