Хидроизолација на санитарни простории
 ПРОБЛЕМ
Чест е случајот да во становите на ѕидовите и таваниците кои се во допир со купатилата, кујните и останатите санитарни простории да се појавува влага, што е последица на недоволно внимание во текот на изградба на објектот. Пред да се пристапи на санација на проблемот (излупена боја, испукан малтер и сл.), неопходно е точно да се одреди што ја предизвикува влагата. Во продолжението ги обработуваме двете најчести причини и начини на решавање на проблемот.
 5 
  ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА САНИТАРНИ ПРОСТОРИИ
    Затворање на споевите
    Импрегнација на порозни фуги

Хидроизолација