Хидроизолација на рамни кровови
 ПРОБЛЕМ
Во становите на последните спратови често се јавува проблемот со влага, што е последица на непостоечка или лошо изведена хидроизолација, лош избор на материјал и неадекватно одржување. Овде Ви препорачуваме неколку начини на решавање на проблемите, зависно од состојбата на кровот и Вашите идни потреби.
 1 
  ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА РАМНИ КРОВОВИ
    Локално заптивање на прснатини, фуги и спојници
    Изолација на кров со нагиб (без акумулација на вода)
    Изолација на кров без нагиб (акумулирана вода)
    Изолација на кров и покривање со плочки
    Изолација на кровпод термоизолациониот слој
Хидроизолација