Хидроизолација на балкони
 ПРОБЛЕМ
Критичните места на балконот, на кои може да дојде до продори на вода, се:
а) Спој на малтерисана површина со подна или ѕидна површина на балкон
б) Испукани и порозни фуги на системот со плочки
в) Порозност на материјалот од кој е направен балконот.
Проблемот на влагата може да се јави на челото на балконот, од долната страна на
плочата, како и на ѕидовите. Се манифестира преку шалитрени флеки, отпаѓање на
бојата, пукање и одлепување на малтерот, како и отпаѓање на парчиња малтер.
Правилното предвидување на можни хидроизолациони проблеми ја отфрла потребата
на дополнителни поправки.
 2    ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА БАЛКОНИ
    Заптивање на проблематичните места на малтерот
    Поправка на оштетените фуги
    Импрегнација на порозните фуги

Хидроизолација

 
developed by IT GLOB