Хидроизолација на подрумски простории
 ПРОБЛЕМ
Проблемот на влагата во подрумските простории е доста чест, и може да потекнува од подземните води или од продорот на дождовните води. Решавањето на овој проблем бара големо внимание, земајќи предвид дека сите дополнителни поправки се компликувани и доста скапи. Исклучително е важен изборот на материјалот и постапката. Во продолжението ви посочуваме одредени примери на постапки како во фазата на изградба на објектот, така и дополнително, од внатрешната страна.
 3    ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА ПОДРУМСКИ ПРОСТОРИИ
    Изолација на подрум во фаза на изградба
    Изолација на подрум дополнително одвнатре

Хидроизолација

 
developed by IT GLOB