2. Хидроизолација на рамни кровови
 ИЗОЛАЦИЈА НА КРОВ СО НАГИБ ( БЕЗ АКУМУЛАЦИЈА НА ВОДА )
Вообичаено е да рамните кровови со закосен слој од цементна кошулица или терацо-материјал имаат проблеми со пропуштање на водата. Генерално, се користат два типа на решенија:
1) Хидроизолација со еластомерен премаз ISOFLEX ИЛИ ISOFLEX-T25, и
2) Хидроизолација со битуменска мембрана со минерален посип или алуминијска фолија.
 1. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА СО ЕЛАСТОМЕРЕН ПРЕМАЗ ISOFLEX ИЛИ ISOFLEX-T2
 ____isoflex__isoflex-t2.png

 

2. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА СО БИТУМЕНСКА МЕМБРАНА СО МИНЕРАЛЕН ПОСИП ИЛИ АЛУМИНИЈСКА ФОЛИЈА
 hidro.png